Een rood, oranje of groen landbouwbedrijf?

In oktober 2014 kregen alle landbouwers een brief over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de mogelijkheden voor hun bedrijf. Landbouwbedrijven werden, op basis van de impact van hun stikstofemissies op nabijgelegen beschermingszones, ingedeeld in significantieklassen met een code groen, oranje of rood. Wat betekent deze kleurcode en welk effect heeft dit op het milieuvergunningenbeleid?

In het voorjaar van 2014 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe natuurdecreet goed. Eén van de krachtlijnen van deze regelgeving is een planmatige aanpak van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Deze natuurdoelen moeten soorten en habitats beschermen in de Vogel- en Habitatgebieden (Natura 2000). Om dit te realiseren is een reductie van de verzurende stikstofdeposities uit de landbouw, het verkeer en de industrie noodzakelijk. 

Er werd dan ook hard gewerkt aan het ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS), een pakket van maatregelen om de hoeveelheid stikstof in de natuurgebieden te laten dalen. Dit is een werk van lange adem dat in verschillende fasen verloopt. 


Groen, oranje, rood

In oktober 2014 kregen alle landbouwers een brief met de situatie en de mogelijkheden voor hun bedrijf. Landbouwbedrijven werden, op basis van de impact van hun stikstofemissies op nabijgelegen beschermingszones, ingedeeld in significantieklassen met een code groen, oranje of rood. Hierbij werd niet alleen de invloed op de actuele habitats berekend. Er werd ook rekening gehouden met de zoekzones, gebieden waar de natuurkwaliteit niet mag verslechteren maar waar nog geen concrete instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd. 


Hernieuwen of uitbreiden nog mogelijk?

Om de stikstofneerslag in de beschermingszones stapsgewijs te verminderen werd er een streng vergunningenbeleid uitgewerkt. De significantieklasse (kleurcode) van een landbouwbedrijf geeft aan wat de toekomstmogelijkheden zijn. Zo kunnen groene bedrijven nog uitbreiden maar is  het voor rode bedrijven niet meer mogelijk om hun bestaand bedrijf te hervergunnen.

Bedrijven met een kritische last boven 3 procent en een milieuvergunning die vervalt voor 31/12/2016, krijgen van rechtswege een verlenging van de vergunning tot 31/12/2016. Op verzoek kan dit verlengd worden tot 31/12/2018. Dit laatste wordt in het najaar van 2015 geregeld via het verzameldecreet, oorspronkelijk was de verlenging enkel voorzien voor bedrijven met een kritische tussen 3 en 50 procent.


Verfijning zoekzones en aanpassing berekening

Recent zijn de zoekzones verder verfijnd en afgenomen in oppervlakte. En via een nieuwe online tool kan de invloed op de beschermingszones opnieuw bepaald worden. Deze tool houdt niet alleen rekening met alle bronnen (landbouw, industrie, verkeer, buitenland, ) maar ook de parameters van het bedrijf kunnen nauwkeuriger ingegeven worden (denk maar aan ventilatie, uitstootpunten, …) 

De aanpassing van de zoekzones en de nieuwe berekening zorgden ervoor dat sommige landbouwbedrijven van kleurcode veranderden. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten