Een alternatief voor de banklening; (her-)financieren via een winwinlening

Via de banken is het niet altijd eenvoudig om een betaalbaar krediet af te sluiten. Om dieren te houden kan je echter vaak extra financiering gebruiken. Kan of wil je niet via de bank lenen? Dan kan je misschien beroep doen op familie, vrienden of kennissen? Dergelijke winwinlening is zowel voor u als voor de kredietgever (fiscaal) voordelig.


Wat is een winwinlening?

De naam zegt het zelf. Het is een leningovereenkomst tussen kredietgever en een kredietnemer waarbij beide partijen een goede zaak doen. Het is via de winwinlening mogelijk om tot 200.000 euro te lenen van vrienden, kennissen en/of familieleden. Wie de lening toestaat, krijgt – naast de interesten op de lening – een belastingvermindering van 2,5 procent op het geleende bedrag. Het is een eenvoudige formule: je sluit met een vriend, kennis of familielid een onderhandse kredietovereenkomst af. De tussenkomst van een notaris is dus niet nodig. Er is geen kredietonderzoek of waarborgproblematiek zoals bij een krediet van de bank. De winwinlening is een lening met een vaste looptijd van acht jaar. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de terugbetaling: dit kan bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks of zelfs éénmalig bij het einde van de achtjarige overeenkomst.


Aandachtspunten en voorwaarden

Aangezien het een Vlaamse wetgeving betreft, moet de zetel van jouw bedrijf in het Vlaamse Gewest liggen. Je kan de winwinlening aangaan als natuurlijk persoon of vennootschap. De kredietgever moet wel een natuurlijk persoon zijn en eveneens in het Vlaamse Gewest wonen. De kredietgever mag niet uw echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) zijn. Hij of zij mag evenmin zelf zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die kredietnemer zou zijn.

Het bedrag dat u leent is beperkt tot 200.000 euro. De rentevoet mag u samen met de kredietgever, bepalen maar mag niet hoger zijn dan de wettelijk rentevoet en niet lager dan de helft ervan. Een kredietgever kan maximum 50.000 euro lening toestaan. Je hebt dus minstens vier kredietgevers nodig om aan het maximum krediet van 200.000 euro te geraken.


Fiscaal interessant!

De geleende geldmiddelen mag je uitsluitend voor ondernemingsdoeleinde gebruiken. Dit betekent dan ook dat de interesten aftrekbaar zijn als beroepskosten. Op het moment dat je interesten uitbetaalt aan de kredietgever moet je wel roerende voorheffing (25 procent) inhouden. Hiervoor vul je een specifiek aangifteformulier (273) in en stort je de voorheffing aan de bevoegde ontvanger. Het fiscale voordeel bestaat erin dat de kredietgever gedurende 8 jaar een belastingvermindering krijgt van 2,5 procent van het uitgeleend bedrag. Om deze belastingkorting te berekenen maak je het rekenkundig gemiddelde van de uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbaar tijdperk. Kredietgevers die het maximumbedrag uitlenen en pas terugvragen na acht jaar, krijgen zo een fiscale korting van 1.250 euro per jaar.

Om de belastingvermindering te krijgen voegt de kredietgever bij zijn belastingaangifte het volgende toe: een kopie van de winwinlening, de aflossingstabel en een kopie van de brief die u ontvangt bij de registratie van de winwinlening. In de volgende belastingaangiften volstaat het om de uitstaande kredietbedragen te vermelden.


Wat indien de lening niet kan terugbetaald worden?

In een aantal omstandigheden kan de kredietgever de lening op eerste verzoek terugeisen. Dit is onder andere het geval bij faillissement, vereffening of vrijwillige stopzetting van jouw activiteiten. De winwinlening is een achtergestelde lening, bij een eventueel faillissement worden eerst de anders schuldeisers (overheid, banken,…) uitbetaald. Doet er zich een situatie voor waarbij je de lening niet kan terugbetalen? Dan kan de kredietgever een éénmalig belastingvermindering toegekend worden. Deze vermindering bedraagt 30 procent van de hoofdsom die tijdens dat belastbaar tijdperk definitief is verloren gegaan. Ze bedraagt dus maximaal 15.000 euro per kredietgever.


Praktische werkwijze

De aanvraag van de winwinlening kan eenvoudig online gebeuren. Na de online verzending maakt u een afdruk van de akte en de aflostabel. Deze documenten bezorgt u ondertekend aan de bevoegde dienst. Meer informatie nodig of een aanvraag indienen? Surf naar www.pmv.eu/diensten/winwinlening of laat u assisteren door uw accountant of boekhouder.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten