De wetten van de tuinaanleg: wat kan en mag?

Je hebt een grote tuin en je wilt er iets mee doen. Wat kan je echter doen, met of zonder vergunning? Wat heeft kans op slagen en waar moet je rekening mee houden?


Particuliere tuinconstructies

Er was een tijd dat voor elk gebouw(tje) een vergunning nodig was. Zelfs voor een gewone afsluiting was een bouwvergunning nodig. De wetgeving is op dat vlak gelukkig wat soepeler geworden. ‘Bijgebouwen’, zoals men tuinhuizen, poolhouses, carports en dergelijke kan noemen, zijn nu in veel gevallen vrijgesteld van vergunning. Ook de aanleg errond is vergemakkelijkt. Er zijn echter wel enkele punten waarmee rekening moet gehouden worden.

Willen we binnen de vergunningsvrijstelling vallen, dan is 40 m² de maximale grootte voor het nieuwe tuinhuis. De maximale hoogt is drie en een halve meter. Ook de noodzakelijke verharding, zoals een tuinpad of een toegangsweg, mag dan zonder bouwvergunning aangelegd worden.

Neigt het tuinhuis eerder naar een poolhouse of komt er een terras of een zwembad bij? Dan mag de verharde oppervlakte maximaal 80 m² zijn. Ook het zwembad telt mee in die oppervlakte. De toegangsweg wordt niet mee in rekening gebracht want die is noodzakelijk om op een normale manier tot aan het tuinhuis of zwembad te geraken.


En waar mag dat tuinhuis staan?

De wetgever wil dat bijgebouwen in de nabijheid van de woning staan. Binnen een straal van 30 meter rond de woning bedoelt hij daarmee. Komt het tuinhuis dieper in de tuin te liggen, dan is een vergunning nodig. Het is maar de vraag of er een vergunning verleend zal worden. Zeker wanneer het perceel buiten de (planologische) zone van het woongebied ligt, is dat niet altijd even eenvoudig.

En wat met de boom die net op de plaats staat waar het tuinhuis moet komen? Mag die zomaar geveld worden, zonder vergunning? Ja, als hij op maximaal 15 meter van de woning staat, in woongebied of agrarisch gebied en niet tot een bos behoort. Het gaat hier enkel om hoogstambomen. Dit zijn bomen waarvan de stam op één meter hoogte een omtrek hebben van minstens één meter.

We weten allemaal dat we voldoende afstand moeten respecteren tot de buur. Hoeveel is echter ‘voldoende’? Staat het bijgebouw in de zijtuin? Dan moet het minstens drie meter van de scheiding gebouwd worden. In de achtertuin is er maar één meter nodig. In de achtertuin mag er zelfs rechtstreeks tegen een bestaande scheidingsmuur aangebouwd worden. Wel opletten dat los- en toegangswegen vrij blijven natuurlijk. Dat wordt wel eens vergeten, zeker bij de bouw van een carport.

Een bouwvallig gebouw slopen en op diezelfde plaats een tuinhuis bouwen? Dat kan en je mag dezelfde grootte aanhouden, op voorwaarde dat het oorspronkelijke gebouw vergund was. Wordt het nieuwe tuinhuis groter dan 40 m², dan heb je zoals reeds gezegd, een vergunning nodig. Om na te gaan of een oorspronkelijk gebouw al dan niet vergund was, kan je langsgaan bij de gemeente.


En het terras? En het zwembad met poolhouse?

Dat wordt misschien te veel van het goede… De 40 m² die we mogen gebruiken voor bijgebouwen en die 80 m² voor (niet-noodzakelijke) verharding kan maar één keer ingevuld worden. Staat er al een serre van 20 m²? Dan zal het tuinhuis ook maximaal 20 m² groot mogen zijn. Tenzij er een vergunning gevraagd en verleend wordt natuurlijk.

Hou er ook rekening mee dat door het aanleggen van een verharding en/of het oprichten van een (nieuw) gebouw, je de infiltratiecapaciteit van de bodem verkleint. Je zal dus ook een oplossing moet zoeken voor het hemelwater dat op de verharding/het gebouw terecht komt. Je kan bijvoorbeeld voor de verharding waterdoorlatende materialen gebruiken of het water een infiltratiemogelijkheid geven. Per provincie kunnen de eisen rond hemelwateropvang en –infiltratie nogal verschillen. Ga even te rade bij de gemeente of een specialist. Daar weten ze perfect aan welke voorwaarden je moet voldoen.


Mijn grond, uw grond, onze grond

Met grotere tuinprojecten gaan vaak serieuze grondwerken gepaard. Een zwembad, regenwaterput of vijver uitgraven, nivelleren van het terrein en grond afschrapen waar we tuinpaden, oprit en terras aanleggen. Gaat dit over meer dan 250 m³, dan is er een technisch verslag nodig. Op basis van een grondboring en een bodemstaal geeft dit rapport informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van de grond. Gebeuren de grondwerken op een terrein met een mogelijke verontreiniging (er stond bijvoorbeeld een mazouttank), dan is er ook voor minder dan 250 m³ grondverzet een technisch verslag nodig.

Vaak vindt de uitgegraven grond zijn weg naar het bedrijf van de tuinaannemer. Kleine hoopjes grond worden aangevoerd en nadien hergebruikt in andere tuinen. In de tussentijd wordt de aangevoerde grond op een grote hoop gestockeerd op het bedrijf. Maar vele kleintjes maken een groot. Ook hier is een technisch verslag noodzakelijk van zodra de samengesteld hoop groter wordt dan 250 m³.


‘Een tuin is keihard genieten’, maar eerst is het keihard werken, met aandacht voor de regels! 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten