De stalling voor weidedieren onder de loep

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe regelgeving voor de “stalling van weidedieren” in werking getreden. Intussen zijn we anderhalf jaar verder en kunnen we de toepassing van dit artikel verder gaan evalueren.


Wat zegt de regel?

In gebieden die als “agrarisch” worden bestemd kan je als niet-landbouwer geen stal plaatsen voor het houden van dieren. Het begrip “dieren” heeft betrekking op eender welk dier, zoals paarden, schapen, geiten of alpaca’s. In bepaalde gevallen wordt alsnog de mogelijkheid tot het bouwen van een stal voorzien. Hierbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De eerste en belangrijkste voorwaarde is dat er maximaal 1 stal voor een niet-landbouwer, of hobbyhouder, kan worden geplaatst.


Verder zijn volgende voorwaarden van toepassing:

  • Er mag geen ander gebouw aanwezig zijn dat geschikt is voor het houden van dieren;

  • De stal moet worden geplaatst binnen een straal van 50 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning;

  • De stal heeft een maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter;

  • De stal heeft een maximale vloeroppervlakte van 120 vierkante meter per hectare graasland, met een absoluut maximum van 200 vierkante meter.

Bovendien mag de stal niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, bouwvrij agrarisch gebied of agrarisch met overdruk natuurlijke verweving. Tot slot kan men verplicht worden de stal af te breken wanneer gedurende 5 opeenvolgende jaren geen dieren worden gehouden.


Hoe wordt de regel toegepast?

Door de toepassing in de praktijk zijn een aantal elementen van dit artikel verder uitgewerkt.

Zo kan onder meer worden verwezen naar het onderdeel over “een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning”. Er wordt verwezen naar “een woning” en niet naar “de eigen woning”. Dit betekent dat een stal ook kan worden geplaatst in de nabijheid van een woning die niet je eigen woning is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je eigenaar bent van de grond waarop je de stal wenst te plaatsen of dat je op zijn minst toestemming hebt van de eigenaar.

Verder reist de vraag hoe je onderzoekt of de woning correct vergund is. Van je eigen woning weet je dat vaak wel of kan je het gaan controleren aan de hand van je papieren. De controle van de vergunde toestand van de woning van iemand anders gaat natuurlijk een stuk verder. Je kan hiervoor navraag doen bij de gemeente, maar indien blijkt dat de woning volgens hen niet correct vergund is, is dit nadelig voor jou en nadelig voor de eigenaar van de woning. Het is echter wel een hoofdvoorwaarde zodat je hier best zekerheid over hebt. Raadpleeg hiervoor een specialist  die dit voor jou kan nazien zonder dat hier problemen van komen.

De regelgeving omschrijft niet wat je precies mag voorzien in deze stal voor weidedieren. Is dit enkel stallingsruimte? Of mag je ook bergruimte voorzien? Vanuit de overheid werden een aantal richtlijnen omschreven. De stal kan normaal enkel gebruikt worden voor het verblijf van weidedieren, eventueel in combinatie met een beperkte bergruimte in functie van dit verblijf (hooi, voeder…). Afhankelijk van welke dieren je houdt (paarden, schapen, …) en afhankelijk van de grootte van deze dieren (paard, pony, …) heb je meer of minder recht op bergruimte. Voor de paarden wordt een maximum van 30 m² per paard toegelaten. Een goede omschrijving van welke dieren die je wenst te houden, welke bergruimte je nodig hebt en hoe je deze ruimte zal indelen en gebruiken is zeer belangrijk. De omvang van de stal moet immers in verhouding staan tot je aantal paarden. Vooral de voorziene bergruimte wordt zeer streng gecontroleerd. Contacteer ons vrijblijvend om de gedetailleerde richtlijnen en oppervlaktes te kennen.

Tot slot blijft de aftoetsing van de goede ruimtelijke ordening uitermate belangrijk. De stal die je bouwt moet naar omvang, materiaalgebruik, kleurgebruik, toegangsweg, enz. passen in het landschap. Hoe je dit best motiveert en uitwerkt hangt af van gemeente tot gemeente en van de specifieke plaats waar je de stal wenst te bouwen.


Conclusie

Hierboven kan je een korte samenvatting van de regel over de stalling voor weidedieren vinden. Je leest tevens een aantal elementen die het voorbije jaar duidelijk zijn geworden. Er zijn echter nog zaken die verder afgetoetst dienen te worden. Wat wordt meegerekend in de toegelaten vloeroppervlakte? Waar voorzie je best de mestvaalt? Kan je bij dergelijke stal nadien ook een piste aanleggen?

Een goede voorbereiding met bijpassende ondersteuning is steeds aan te raden vooraleer je een aanvraag voor een hobbystal indient!


Indien je vragen hebt over dit onderwerp, contacteer ons. DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten