De kampeer ’hype’ blijft niet onbesproken: wat zijn de mogelijkheden?

Kamperen is tegenwoordig een heuse trend! De mogelijkheden voor uitbaters zijn eindeloos, denk aan tiny houses, gepimpte caravans, boerderijcampings, boomhutten, paalwoningen, een kampeervlot, paalkamperen, een indoorcamping, enz. Maar welke projecten zijn realiseerbaar, en waar is er enigszins nog creatieve invulling mogelijk?

Waarom kamperen tegenwoordig zo aanslaat, heeft vermoedelijk te maken met onze huidige belangen. De huidige samenleving engageert zich sterk in het primitieve, ecologische en educatieve. Deze interesses zoeken we ook in onze uitstapjes en vakanties. We zoeken een unieke, instagramwaardige beleving, waarbij veel aandacht uitgaat naar de natuur en het ecologisch verhaal. Indien mogelijk koppelen we er graag een educatieve beleving aan, zoals een overnachting op een boerderij. 

De mogelijkheden mogen dan wel divers zijn, toch moet eerst goed nagaan worden wat de opties zijn binnen de regelgeving van de omgevingsvergunning, wanneer je zo’n logies wenst uit te baten.

De regelgeving legt heel wat beperkingen op aan het kamperen, dat voornamelijk zonevreemd plaatsvindt. Om een nieuw, uniek concept aan te bieden, is er vaak wat creativiteit nodig. Maar welke mogelijkheden zijn er, en waar is die creatieve invulling nog toegelaten?


   De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

   De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) stelt enkele regels en beperkingen die ook van toepassing zijn op het hele kampeergebeuren. Zo is het optrekken of plaatsen van een constructie vergunningsplichtig. Ook het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, is vergunningsplichtig.

   Waar kamperen eigen is aan het bestemmingsgebied, zijn de mogelijkheden divers. Zone-eigen bestemmingsgebieden zijn:

   • Verblijfsrecreatiegebied

   • Woongebied (indien kleinschalig)

   • Agrarisch gebied (indien hoevetoerisme)

   • Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen (enkel jeugdlogies)


   Wordt kamperen een zone-vreemd gegeven, dan kan teruggevallen worden op o.a. ‘het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik’ van een terrein. Hierbij is het van belang dat het kamperen een tijdelijk karakter kent met een beperkt ruimtebeslag en zonder weerslag op het terrein. Een voorbeeld hiervan is in agrarisch gebied een boerderijcamping of in industrie- of woongebied een indoorcamping. 

    

   Een andere optie is ‘medegebruik inzake natuurschoon’, dat ter motivatie kan aangehaald worden bij het oprichten van bijvoorbeeld een boomhut. Bij deze toepassing moet men gemotiveerd kunnen aantonen dat de impact van de handelingen beperkt is en zij de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. 

   Tot slot kan een site die geklasseerd staat als beschermd monument, stad- en dorpsgezicht of landschap ingedeeld worden als camping. Dit is enkel mogelijk wanneer het gunstig geadviseerd wordt vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed, en maakt de mogelijkheid daarom eerder uitzonderlijk.

    

   Het vrijstellingsbesluit

   Onder het vrijstellingsbesluit is het toegelaten om één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan gebruikt worden, bijvoorbeeld een woonwagen, kampeerwagen of tent, te plaatsen. Hierbij mag de inrichting niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en moet zij binnen een straal van 30 meter van de residentiële woning of bedrijfswoning liggen. Het is echter niet duidelijk of deze inrichting ook mag verhuurd worden als logies of louter voor privé-gebruik vrijgesteld wordt.   

   Voor grote evenementen of georganiseerde groepen kampeerders, bijvoorbeeld een jeugdbeweging, is het inrichten van een terrein als camping vrijgesteld van vergunning. Deze inrichting mag maximaal vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar plaatsvinden en mag de algemene bestemming van het gebied niet in het gedrang brengen. 

   Het logiesdecreet

   Onder het logiesdecreet kunnen bestaande kampeerterreinen (zoals een camping, camperterrein, boerderijcamping, tiny houses, …) een erkenning aanvragen. Een logies dat voldoet aan de zeven basisnormen van brandveiligheid en kwaliteit kan zich promoten onder een erkend label van Toerisme Vlaanderen en gebruik maken van de officiële benaming als camping, vakantiepark, camperterrein, vakantiewoning, enz. Ook kunnen zij aanspraak maken op de jaarlijkse logiessubsidies van Toerisme Vlaanderen.      Lokale regelgeving

     Steden en gemeenten kunnen met behulp van een RUP, PRUP, BPA of APA meer mogelijkheden toelaten. Andersom kunnen zij ook extra voorwaarden opleggen. Het is dus aangeraden om steeds ook de lokale regelgeving na te gaan.  Zo heeft bijvoorbeeld de stad Brugge bij een gemeenteraadsbeslissing reeds een algemene stop uitgeroepen voor alle nieuwe vakantiewoningen en hotels in het centrum van de stad. 

     Bijkomende constructies en verharding

     Opgelet met de aanleg van bijkomende constructies of verharding voor kampeergelegenheden die ontstaan onder het vrijstellingsbesluit. De aanleg van verharding of constructies is enkel vrijgesteld, wanneer zij niet blijvend van aard zijn. Dit betekent dat deze enkel gedurende de periode van maximaal 4 maal 30 dagen aanwezig zijn. 

     Voor de terreinen die een vergunning hebben als kampeerterrein of recreatief medegebruik, en waarbij er geen toepassing wordt gemaakt van het vrijstellingsbesluit, is het aanleggen van verharding of optrekken van bijkomende constructies mogelijk, mits een geldige vergunning. 

     Verharding die wordt aangelegd bij de woning is vrijgesteld onder strikte voorwaarden. Daarbij zijn alle strikt noodzakelijke verharding om de voorzieningen te betreden, vrijgesteld. Alsook de niet-overdekte constructies tot en met 80 m² oppervlakte op voorwaarde dat zij in de zij- of achtertuin worden aangelegd en binnen een straal van 30 meter rondom de bestaande woning. De overdekte constructies met een maximaal toegelaten oppervlakte van 40 m² en dit binnen een straal van 30 meter rondom de bestaande woning, zijn ook vrijgesteld van de vergunningsplicht. 

     De milieuwetgeving

     Het aanvragen van een omgevingsvergunning, kent ook een milieuluik. Een milieuluik is niet steeds verplicht. Volgende zaken vereisen wel een milieuvergunning: 
     • Het lozen huishoudelijk afvalwater met een debiet is groter dan 600m³/jaar

     • Het afspelen van geluid met een frequentie hoger dan 85dB (A) LAeq, 15 min

     • Het aanbieden van een zwembad, jacuzzi, whirlpool, therapiebad, … 

     • Een opslagplaats voor brandbare vloeistoffen vanaf 200l

     • Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen

     • Oprichten van een kinderboerderij en/of opslagplaats dierlijke mest 

     • Het oprichten van een brouwerij of mouterij, wijnbouw, verwerken en bereiden van eigen producten (melk, fruit, groenten, kruiden, …)

     • Een koelinstallaties vanaf 5 kW

     • Grondwaterwinning


     Kamperen in de toekomst

     Ook op het kabinet van Zuhal Demir blijft het item niet onbesproken. Er zijn namelijk al onderhandelingen bezig over de flexibele invulling van de bestaande wetgeving om het kampeeraanbod te kunnen verruimen én vergunnen. 
     In 2020 werd het ‘Buitengewoon Kamperen’, een initiatief van de Vlaamse Overheid en Agentschap Natuur en Bos gelanceerd. Binnen dit initiatief was het mogelijk om een kampeerterrein aan te bieden zonder omgevingsvergunning. Deze handelingen werden éénmalig toegestaan. Aanleggen of inrichten van de grond of ingrepen op het terrein werden niet toegestaan. Of er in de toekomst een verdere versoepeling in deze trend zal toegestaan worden, is nog onduidelijk. 

     In 2021 wordt er een nieuwe campagne op poten gezet om het kamperen in Vlaanderen te promoten. Als logiesuitbater van een terreingebonden logies (camping, camperterrein of ander kampeerlogies), kan je deelnemen aan deze campagne. Registreren kan via deze website

     De mogelijkheden voor het oprichten van een camping zijn onder andere afhankelijk van de bestemming van het gebied, de gewenste constructies en verhardingen, de omvang en de impact op de nabije omgeving en de duurtijd. Het is belangrijk om een goede inschatting te maken van de mogelijkheden en om de ontwikkeling van nieuwe ideeën in de juiste richting te sturen. DLV heeft de nodige kennis en ervaring om je te begeleiden bij jouw project. Dus wil je een logies oprichten of heb je vragen over bovenstaande tekst? Aarzel niet om ons te contacteren.      DEEL DIT BERICHT:

     Recente projecten