De beoordeling van vergunningsaanvragen

Je wil een extra stal plaatsen, een piste aanleggen, je bedrijf uitbreiden, … Wanneer je iets wil realiseren, heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Maar een omgevingsvergunningsaanvraag verkrijgen is niet vanzelfsprekend. In de eerste plaats zijn er verschillende instanties bevoegd, daarnaast er zijn ook verschillende procedures mogelijk. Daarom geven we je graag enkele tips & tricks bij de voorbereiding van je vergunningsaanvraag:

Ga na in welke bestemmingszone je gelegen bent.

Vlaanderen is ingedeeld in gewestplannen. Elk gewestplan kleurt ons landschap in verschillende kleurzones die elk een specifieke bestemming hebben. De kleur geel staat voor agrarisch gebied, de kleur oranje voor recreatiegebied, de kleur rood voor woongebied enz. Deze kleurcode zal bepalen wat je mogelijkheden zijn. 

Als paardenhouderij zal je vaak in agrarisch gebied zitten. Niettemin kan je als paardenhouder ook in woongebied een en ander ondernemen.

Ga na of er geen specifieke regelgeving van toepassing is.

Iedere gemeente, en soms ook de provincie of het gewest, kunnen bovenop de bestemmingszones van het gewestplan, nog andere regelgeving toepassen. Deze andere regelgeving kan bestaan uit een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), verkaveling, of een specifieke gemeentelijke verordening of besluit. 

Zo kan bijvoorbeeld in een RUP staan dat manèges niet zijn toegestaan in een bepaalde zone, of dat para-agrarische activiteiten zoals een paardenfokkerij slechts onder voorwaarden mogelijk zijn of dat een stal niet groter mag zijn dan 50m². 

Controleer of je een architect nodig hebt. 

Van zodra je werken uitvoert die de dragende structuur of de stabiliteit van een gebouw aantasten of kunnen aantasten, heb je de medewerking van een architect nodig. Informeer je hier altijd over. Het plaatsen van een nieuw losstaand gebouw, dus geen uitbreiding, dat kleiner is dan 40 m² is vrijgesteld van de medewerking van een architect. 

Vergeet je milieuluik niet

Sedert een paar jaar is de “Omgevingsvergunning” in werking getreden. Door deze nieuwe vergunning zijn bouw- en milieu onlosmakend met elkaar verbonden. Plaats je bijvoorbeeld een stal en wil je hier ook mest opslaan, dan ben je verplicht om ook deze mestopslag mee te laten vergunnen in je aanvraag. Dit uiteraard voor zover je de grensnormen overschrijdt. In agrarisch gebied is de opslag van mest voor meer dan 10 m³ milieuvergunningsplichtig. In woongebied is de opslag van mest voor meer dan 2 m³ milieuvergunningsplichtig. 

Zorg voor een goed onderbouwd dossier. 

Een vergunningsaanvraag wordt beoordeeld op basis van de documenten die worden aangeleverd. Er wordt niet standaard een overleg ingepland. Om misverstanden, misvattingen, vooroordelen of twijfel te vermijden, moet je zorgen dat je dossier goed opgesteld is. Zorg voor een correcte toelichting van wat je aanvraagt en waarom je dit aanvraagt. Zorg dat er voldoende plannen worden toegevoegd waarop het aangevraagde duidelijk te zien is. Dit zowel naar inplanting, als naar materiaalgebruik, enz. 

Bij twijfel, doe beroep op een specialist. 

De regelgeving wordt alleen maar complexer en vergunningsaanvragen worden steeds strenger beoordeeld, zeker voor de paardendossiers. Deze zijn immers niet overal welgekomen in agrarisch gebied en in andere gebieden kunnen de buren vaak moeilijk doen. Een goede voorbereiding van een dossier is in veel gevallen al het halve werk en helpt ook om sneller een positieve vergunning te verkrijgen. 


Heb je dus nood aan extra advies of begeleiding? Contacteer een DLV-adviseur! 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten