Bodemstalen

Het voorjaar is in aantocht. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het komende groeiseizoen waarbij de planning van de teelten en de mestaanvoer wordt geregeld. Dit is ook het moment om na te kijken of je beschikt over voldoende bodemstalen. Vanuit verschillende regelgevingen worden bodemstalen verplicht.

  • Derogatie aanvraag: staalnames nutriënteninhoud

  • Groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen in volle grond: stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies

  • Randvoorwaarden: zuurtegraad en organisch koolstofgehalte

  • Fosfaatbemestingsnormen: plantbeschikbare fosfor

Heb je derogatie aangevraagd voor dit jaar, dan moeten er voldoende staalnames beschikbaar zijn waarbij de nutriënteninhoud van de percelen wordt beoordeeld.

Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond van je bedrijf moet er minstens 1 bodemstaal genomen worden voor een analyse van plantbeschikbare fosfor. Die stalen moeten genomen worden in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016. Als je in 2016 per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond van je bedrijf beschikt over minstens één analyse van het plantbeschikbare fosforgehalte genomen in 2012 of later, dan is eveneens aan die voorwaarde voldaan.

Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond van het bedrijf wordt jaarlijks minstens één bodemstaal genomen voor een analyse van het minerale stikstofgehalte. Die bodemstalen moeten genomen worden in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 mei 2016.

Als je bedrijf een of meer percelen heeft waarop in volle grond groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen geteeld worden, moet je een voldoende aantal stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren. Het aantal te nemen stalen is afhankelijk van het aantal ha van bovenstaande teelten en het aantal percelen.  

In het kader van de randvoorwaarden is bovendien elk bedrijf verplicht om over een minimum aantal bodemstalen te beschikken waarbij de zuurtegraad en het organische koolstofgehalte van de bodem bepaald wordt.  

Afhankelijk van het totaal areaal landbouwgrond, exclusief grasland en permanente bedekking, moet men per begonnen schijf van vijf hectare minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig. Bovendien moet je over de jaren heen zorgen voor een rotatie van de percelen die bemonsterd worden.

Met de nieuwe strengere fosfaatnormen die vanaf 2017 van kracht gaan, kan het ook aangewezen zijn om voldoende bodemstalen ter beschikking te hebben waar de plantbeschikbare fosfor van de bodem wordt bepaald. Op basis van deze bodemanalyse kan een afwijking van de fosfaatreferentieklasse aangevraagd worden.  Om een afwijking aan te vragen, kunnen bodemanalyses gebruikt worden die maximaal vijf jaar oud zijn voor de classificatie, te tellen vanaf het jaar na de staalname. Concreet voor dit jaar gelden dus de bodemanalyses van 2012 tem 2016.

Deze bovenvermelde analyses kunnen natuurlijk gecombineerd worden bij de staalname van een perceel.

Contacteer ons gerust om te weten hoeveel bodemanalyses je het best neemt!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten