Belangrijkste wijzigingen nieuw GLB na Europees akkoord

Recent heeft de Europese Commissie het Vlaams Strategisch Plan, dat invulling geeft aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027, goedgekeurd. Hierbij zijn een aantal verstrengingen opgenomen ten opzichte van de eerder gecommuniceerde inhoud.


    In een eerder artikel hebben we de grote lijnen van het nieuwe GLB reeds toegelicht. Na overleg met Europa zijn nog een aantal wijzigingen opgenomen die voornamelijk gericht zijn op een nog “groener” GLB. We sommen de belangrijkste aanpassingen op:

    • Langs alle waterlopen van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) geldt een 3 meter fyto-vrije zone in plaats van 1 meter. Daarnaast vallen alle waterlopen van categorie 9 en 99 voortaan ook onder deze categorie van waterlopen. Deze waterlopen zullen op de kaarten van de verzamelaanvraag op het e-loket in het blauw worden aangeduid.

    • Langs alle andere oppervlaktewaterlichamen geldt voortaan een 5 meter bemestingsvrije zone (10 meter langs hellingen en in gebieden die behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk). Deze zullen aangeduid worden in het paars op de foto’s in de verzamelaanvraag.

    • Gewasrotatie dient nageleefd te worden op 2 niveaus:

     • Op bedrijfsniveau wordt op minimaal 1/3de van het bouwlandareaal, gewasrotatie toegepast. Dit kan ingevuld worden door een nateelt aan te houden die minstens 12 weken op het perceel aanwezig blijft en tot een andere gewassoort behoort dan de hoofdteelt.

     • Op perceelsniveau kan nooit 4 jaar na elkaar dezelfde hoofdteelt aangehouden worden, uitgezonderd meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land. Hier geldt de uitzondering van de nateelt van 12 weken niet.

    • Op minstens 80% van het totale bouwlandareaal dient er een minimale bodembedekking aangehouden te worden tot 31 januari. Op percelen met klei- of leembodem kan onder voorwaarden winter-voorploegen vanaf 15 oktober op de kleigronden en vanaf 1 december op de leemgronden.

    • Om als actieve landbouwer beschouwd te worden (en recht te hebben op inkomenssteun) wordt het bedrag van standaardverdiencapaciteit verhoogd van 5.000 naar 7.500 euro.

    • Het geraamde subsidiebedrag van de herverdelende steun zal dalen van ongeveer 90 euro per ha naar ongeveer 50 euro per ha, maar hiervoor komen wel de volledige eerste 30 ha subsidiabel areaal van het bedrijf in aanmerking.

    DEEL DIT BERICHT:

    Recente projecten