Aanvragen niet-productieve investeringssteun voor landbouwers

Land- en tuinbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- of bodembeheer, kunnen rekenen op extra steun van de Vlaamse overheid. Het gaat hierbij om investeringen die niet zozeer zorgen voor verhoogde inkomsten, maar die wel een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanplanten van hagen of bomen (groenscherm), een infiltratiesysteem (WADI), een buffer- en spaarbekken, … De subsidie bedraagt 75% tot zelfs 100% van de totale investeringskost. Let op: de minimumgrootte per aanvraagdossier bedraagt 1000 euro subsidiabele investeringskosten.


De subsidie-aanvraag voor niet-productieve investeringssteun (NPI) wordt geregeld via het VLIF (Vlaams LandbouwInvesteringsFonds). Dit betekent dat de aanvraagperiodes per kwartaal lopen, waarbij na afloop een selectie volgt. Pas daarna mag je starten met het uitvoeren van de investering. Alle land- en tuinbouwers die geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw & Visserij (met landbouwernummer en ondernemingsnummer), komen in aanmerking voor deze subsidie. Opgelet: de andere VLIF-voorwaarden (bv. voldoende landbouwinkomen, bijhouden van een boekhouding, …) zijn hier niet van toepassing. 

Je kan onder andere subsidies aanvragen voor investeringen die bijdragen aan:

  • De landschappelijke ontwikkeling, zoals het aanplanten van hagen of bomen

  • Het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescherming, zoals bv. nestkasten, insectenhotels of een arenstripper

  • Een verbeterd waterbeheer, zoals bv. de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken

  • Het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, zoals bv. plantaardige dammen

Voor sommige specifieke investeringen is een technisch verantwoordingsadvies (TVA) vereist. Dit is een verslag dat moet opgemaakt worden door een expert. Dit bevat een milieukundige, natuurkundige en landschappelijke verantwoording van de investering en specifieke voorwaarden rond de inzetbaarheid van de investering. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen (gedeeltelijk) mee in aanmerking voor de steun.

Wij kunnen je helpen bij het aanvragen van de niet-productieve investeringssteun, alsook bij de opmaak van het technisch verantwoordingsadvies. Vragen? Contacteer een DLV-adviseur!


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten