Aandachtspunten voor de landbouwsector na opstelling beleidsnota’s minister van Omgeving

Recent heeft onze kersverse Minister van Omgeving, Zuhal Demir, een luchtbeleidsplan en een beleidsnota Omgeving opgemaakt voor de lopende regeerperiode van 2019 tot 2024. Hierbij lijsten we graag voor jou op welke aandachtspunten aangehaald worden in verband met de landbouwsector.

Belangrijke thema's die werden opgenomen zijn o.a. ruimtelijke ordening, handhaving en MAP 6. Hoewel het nog vroeg is om concrete uitspraken te doen o.b.v. deze nota’s, kunnen we al wel enkele punten besluiten. 


Circulair en duurzaam ondernemen

In de beleidsnota’s wordt zeer sterk de nadruk gelegd op het verder uitbouwen van een circulaire economie. Er zal ruimte gemaakt worden voor innovatieve projecten omtrent het circulair ondernemen en bouwen. Zo beoogt men koploper te blijven in het circulaire ondernemen.

Eén van de aandachtspunten hierbij is het circulair maken van het verwerken van de mest. De mestverwerkingstechnieken moeten verduurzamen zodat stikstof geconcentreerd kan worden in restproducten van het verwerkingsproces om later als kunstmest op het akkerland te voeren. De nodige aanpassingen aan de Europese wetgeving worden hierbij mee aangepakt.


Handhaving

Om er op toe te zien dat de lucht-, water- en bodemkwaliteit effectief verbetert, zal er meer ingezet worden op handhaving. Hierbij wil men vooral evolueren naar een digitalisering van de handhaving.

Voor de verbetering van de handhaving wil men de mogelijkheden bekijken om toezicht te houden met behulp van drones, satellieten en sensoren. Ook het werken met externe auditbureaus zal verder onderzocht worden.

Met de verdere uitwerking van de handhaving verwacht men de onvergunde activiteiten actief op te sporen en aan te pakken. Bij de handhaving zal verder ingezet worden op de bestuurlijke en strafrechtelijke behandeling van overtredingen waarbij eveneens de voordeelontneming verder toegepast zal worden.


Ruimtelijke ordening, sloopopvolging en asbestafbouw

Voor bouwwerken met een historische overtreding kan door de eigenaar een gedoogtoets worden gevraagd aan de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid. Als de overtreding gedoogd kan worden, kan er een vergunning afgeleverd worden. Hierop zal de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangepast worden.

Daarnaast zal ingezet worden op een verplichte sloopopvolging vanaf een bepaald volume. Daarmee wil men in de toekomst een betere gescheiden ophaling bekomen.

Op gebied van asbest verwacht men de asbesttoepassing die het meest risicovol is af te bouwen tegen 2034. Tegen 2040 wil men alle asbesttoepassingen afbouwen die in slechte staat zijn. Bovendien heeft men de intentie om bij de afbraak van asbestdaken de mogelijkheden te bekijken voor het plaatsen van een zonnedak. Daarnaast zullen bij de verkoop van gebouwen asbestattesten in het leven geroepen worden.


Luchtbeleid

Als Vlaanderen de doelstellingen wil halen voor de luchtkwaliteit zullen de emissies verder moeten dalen, met de nadruk op de ammoniakemissies. Deze dalingen in emissies wil men bekomen op diverse manieren die zeer uitvoerig worden besproken in het luchtbeleidsplan.

Een zeer belangrijke tool hiervoor is het voorzien van een elektronische monitoring bij de luchtwassers op pluimvee- en varkensstallen. Vanaf 2021 zullen alle nieuwe luchtwassers voorzien moeten worden van dergelijke automatische monitoring. Voor bestaande luchtwassers gaat men eerst onderzoeken of de mogelijkheden voor elektronische monitoring praktisch haalbaar zijn. Afhankelijk van deze onderzoeken zal men de elektronische monitoring voor bestaande wassers opleggen vanaf 2020 met een overgangsperiode van 5 jaar. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat deze omschakeling niet mogelijk is, worden er bijkomende maatregelen opgelegd om de opvolging van de luchtwassers te verbeteren. Bij de uitbreiding van een stal op een bestaande wasser zal deze wasser vanaf 2021 ook van elektronische registratie moeten voorzien worden.

Naast de betere opvolging van de luchtwassers, zal de overheid ook verhoogde ammoniakverwijderingsrendementen opleggen. Deze zullen moeten evolueren naar 80% ammoniakreductie. Een eerste fase van deze verhoging zal ingaan in 2022.


MAP 6

Naast de emissies uit stallen wenst men ook de emissies die vrijkomen bij het opbrengen van mengmest te reduceren. Dit wil men bewerkstelligen door het opbrengen van mest via sleepslangen op grasland te verbieden. Daarnaast hoopt men het direct inwerken na het opbrengen van mest te verkorten naar 1 uur indien de mest niet ammoniakemissiearm opgebracht wordt. Deze wijzigingen beoogt men eerst te analyseren in 2020 om dan vanaf 2022 in voege te laten gaan.

Voor het gebruik van kunstmest wil men na gaan of het gebruik van ureum als kunstmest absoluut noodzakelijk is. Indien deze kunstmest toch noodzakelijk zou zijn, zullen er maatregelen uit gewerkt worden waarbij ureum geïnjecteerd of ondergewerkt zal moeten worden. Het onderzoek hiernaar zal men in de loop van 2020 uitvoeren.

In de beleidsnota wordt verder gesproken van een herevaluatie van de nutriëntenemissierechten (NER). Echter, in welke richting deze aanpassing zal evolueren, is niet op te maken uit de nota.

Om ervoor te zorgen dat de huidige mestwetgeving gevolgd wordt, zal meer ingezet worden op handhaving. Hierbij wil men voornamelijk komen tot correcte dierenaantallen in de aangifte door middel van digitale gegevensuitwisseling. Daarnaast ligt de focus ook op de correcte aangifte van het kunstmestgebruik.


Natura 2000

In deze regeerperiode zal de evaluatie gebeuren van het huidige vergunningen- en flankerend beleid. Eventuele bijsturing zal gebeuren waarbij er een nieuw PAS-beleid komt voor 2021-2026.

Tegen eind 2020 zullen er bijkomende gebieden buiten de reeds vastgelegde speciale beschermingszones afgebakend worden voor de realisatie van bos- en graslandhabitats en leefgebieden voor soorten.

In de zones die bestemd zijn voor natuurrealisaties zullen de landbouwactiviteiten afgebouwd worden.


Heb je hier nog vragen bij? Contacteer een DLV-adviseur. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten