14 juli: eerstvolgende deadline in MAP 6

Vorige week stuurde de Mestbank een e-mail naar alle landbouwers met informatie over MAP 6. Daarnaast worden binnenkort ook verschillende infosessies georganiseerd. Maar wacht niet om je te informeren! MAP 6 stelt namelijk meteen de deadline van 14 juli om bepaalde zaken te melden bij de Mestbank. Het gaat hierbij om de bevestiging van de derogatieaanvraag, het indienen van een vanggewasovereenkomst (verlengd tot 31 augustus!), de melding van toepassing alternatieve maatregelen, het intrekken van een reeds verkregen geldige vrijstelling of het aanvragen van een vrijstelling voor 2020.

We overlopen hier alles even stap voor stap.


Derogatieaanvraag

Na de goedkeuring van MAP 6 zal binnenkort ook de derogatie worden goedgekeurd. Landbouwers die derogatie op bepaalde percelen wensen toe te passen, hebben dit normaal gezien al via de verzamelaanvraag aangegeven. Al wat toen aangeduid was, wordt automatisch erkend. Nieuwe derogatiepercelen toevoegen of percelen terug schrappen is nog mogelijk. Belangrijk is dat daarnaast ook een derogatieaanvraag via het Mestbankloket moet worden gedaan. Beide zaken moeten uiterlijk op 14 juli in orde zijn gebracht.


Vanggewasovereenkomst - verlengd tot 31 augustus!

Recent werden alle landbouwers met percelen in gebiedstype (GT) 2 en 3 via het Mestbankloket geïnformeerd over het “referentiepercentage vanggewassen”. Hiervoor werd een extra tabblad onder het luik ‘Gronden’ toegevoegd. Let op, als een landbouwer percelen heeft in type 3 moet dit percentage nog vermeerderd worden met 5%.

Sinds half juni kunnen landbouwers de gebiedstypes van al hun percelen raadplegen via het e-loket van de verzamelaanvraag. Met het referentiepercentage (+5% voor percelen in GT3) kan zo het aantal hectares verplicht in te zaaien vanggewas berekend worden. In 2020 wordt dit percentage vermeerderd met 5% voor gebiedstype 2 (zie tabel).


Voor de invulling van dit verplicht areaal vanggewassen voorziet MAP 6 de mogelijkheid tot samenwerking met een andere landbouwer. Afhankelijk van de (reeds gemaakte) teeltkeuzes hebben sommige landbouwers namelijk niet de mogelijkheid om voldoende vanggewassen in te zaaien.

De uiterste datum om een vanggewasovereenkomst te melden en in te trekken via het Mestbankloket wordt verlengd van 14 juli tot 31 augustus. Zowel de ‘aanbieder’ als de ‘ontvanger’ dient afzonderlijk een melding via het Mestbankloket te doen. Wens je in zowel gebiedstype 2 als 3 een overeenkomst aan te gaan? Dan dien je twee meldingen te doen. Bij de melding moet je het landbouwernummer van de tegenpartij en het aantal ha per gebiedstype melden.

Opgelet, dit is de enige deadline die verschuift. De overige aanvragen en meldingen moeten nog altijd tegen 14 juli worden gedaan.


Vrijstelling na positieve bedrijfsevaluatie

Landbouwers met percelen in GT 2 en/of 3 kunnen een vrijstelling bekomen voor volgende standaardmaatregelen:  

  • de daling bemestingsnorm werkzame N;

  • aantal % verplicht vanggewas;

  • vloeibare mest naar akker met erkend mestvoerder vanaf 1/8.

Voorwaarde is dat de landbouwer over een positieve bedrijfsevaluatie beschikt. Deze zal beoordeeld worden t.o.v. de strengste drempelwaarde (GT3), dit voor alle percelen! Hou hierbij rekening dat de nitraatresidudrempelwaardes in MAP 6 werden verstrengd. Daarnaast is bij toekenning van de vrijstelling een jaarlijkse perceelsevaluatie verplicht.

Wil je een vrijstelling aanvragen voor 2020? Dan moet je voor 14 juli een aanvraag indienen, zodat de bedrijfsevaluatie in het najaar kan worden uitgevoerd.

Wie dit jaar, volgens MAP5, al een geldige vrijstelling heeft verkregen, kan deze behouden. Echter moet de aangifte 2019 van het bedrijf tijdig worden ingediend en mogen er i.h.k.v. bedrijfsdoorlichting geen overtredingen en maatregelen/boetes zijn.

Let op, is je bedrijfsareaal met meer dan 10 ha of 25% gestegen t.o.v. het jaar waarin de bedrijfsevaluatie voor vrijstelling werd gedaan, óf had je in 2018 een perceelsevaluatie boven DW1? Dan is een bedrijfsevaluatie (in plaats van perceelsevaluatie) nodig.

Wens je niet te doen, dan kan de vrijstelling nog worden ingetrokken tot uiterlijk 14 juli.

De verplichte perceels-/of bedrijfsevaluatie als gevolg van de nitraatresiducampagne 2018 blijft uiteraard wel behouden.


Mogelijkheid tot toepassing van alternatieve maatregelen in 2019

In MAP 6 is voorzien dat landbouwers met percelen in GT 2 en/of 3 gebruik kunnen maken van ‘equivalente maatregelen’, in plaats van de standaardmaatregelen voor GT2 en GT3. Deze maatregelen zijn bedoeld om innovatieve technieken, die een zelfde impact op de reductie van nitraatuitspoeling kunnen hebben, kansen te geven. Gezien deze lijst op vandaag nog niet beschikbaar is, worden voor het jaar 2019 andere mogelijkheden aangeboden.


Toepassing KNS-adviessysteem voor groenten

In 2019 kunnen landbouwers met percelen in GT 2 en/of 3 waar een groente van groep I, II of III wordt verbouwd een vrijstelling van de verplichting tot inzaai vanggewassen verkrijgen. Voorwaarde is dat maximum 50% van de bemesting (Nwerkz) van het perceel vóór het zaaien/planten wordt toegediend. Bij meerdere teelten mag na de 1e teelt niet worden bemest, tenzij er een N-staalname op het perceel gebeurt en er volgens het bemestingsadvies bemest mag worden. Per perceel moet een register worden bijgehouden waar de bemesting, de plant- of zaaidatum, de bodembewerkingen, de data van staalnames en de resultaten bodemanalyses worden genoteerd.


Toepassing precisielandbouwtechnieken voor bemesting

In 2019 kunnen landbouwers met percelen in GT 2 en/of 3 een vrijstelling van de verplichting tot transport van vloeibare dierlijke mest naar akkers met een erkend voerder vanaf 1 augustus verkrijgen.

Voorwaarde is dat het voertuig moet uitgerust zijn met GPS, gewassensoren en een systeem om de exacte dosering van meststoffen te bepalen. Dit moet telkens operationeel zijn bij uitvoering van de bemesting, en de gegevens van de systemen moeten automatisch geregistreerd worden.

Wil je gebruik maken van één van deze vrijstellingen, dan moet je dit uiterlijk op 14 juli via het Mestbankloket melden.

Noteer dus 14 juli alvast in je agenda!


Heb je nog verdere vragen of wil je hierbij de nodige ondersteuning? Contacteer dan je  DLV-adviseur.DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten