10-PUNTENPROGRAMMA VOOR TOEKOMSTPERSPECTIEF IN DE LANDBOUW

De boerenprotesten van de afgelopen dagen brengen wat teweeg. Terecht, want de sector wordt al jaren in een hoek gedrukt. 

Onze DLV-experten staan dag in dag uit in contact met duizenden land- en tuinbouwers waaronder rundveehouders, akkerbouwers, varkenshouders, tuinbouwers, en meer. Of het nu gaat om grootschalige of kleinschalige bedrijven, korte ketens, gangbare of biologische praktijken, wij kennen als geen ander de huidige pijnpunten van de boerenstiel. 

Het is van uiterst belang dat onze, trouwens zeer performante, Vlaamse land- en tuinbouwsector ook in de toekomst kan blijven bestaan. Daarom geven we vanuit de DLV-visie en-praktijk in 10 punten een programma mee om op een constructieve manier tot praktische oplossingen te komen zonder langetermijndoelstellingen onderuit te halen.


  1. Vergunningenbeleid op lange termijn | Zorg voor een vergunningenbeleid dat de mogelijkheid biedt om op lange termijn te investeren en niet op 6 jaar. Onhaalbare natuurdoelen moeten geschrapt worden en er moet per direct werk gemaakt worden van een stikstofbeleid op basis van uitstoot in plaats van depositie. Maak het daarbij mogelijk om een gefaseerd traject te vergunnen, en zorg ervoor dat in een verleende vergunning niet kan ingebroken worden. 

  2. Bezwaren en beroepsmogelijkheden inperken | Maak het enkel mogelijk voor buurtbewoners of personen die mogelijks gehinderd worden om klacht in te dienen en zorg er daarbij voor dat ze maximaal éénmaal beroep kunnen aantekenen in de loop van de omgevingsvergunningsaanvraag.

  3. Stop pestboetes | Maak de handhaving proportioneel in verhouding tot het vergrijp. Zorg dat handhaving informerend en stimulerend werkt in plaats van alleen bestraffend. Maak hiervoor werk van de compliance promotion waarbij de naleving wordt bevorderd via een klant- en oplossingsgerichte aanpak. Handhaving mag niet gebruikt worden om vergunningen te weigeren, maar om deze te omkaderen.

  4. Extra “EU-klimaatbelasting” | Bereken de extra kost van opgelegde milieumaatregelen, leg die als extra "EU-klimaatbelasting" op aan de consument en betaal die rechtstreeks aan de land- of tuinbouwer uit. 

  5. Minimum- en maximumprijs landbouwproducten | Zorg voor een transparante prijszetting en leg een minimum- en maximumprijs op aan landbouwproducten. De aftopping van het maximum dient ook om het minimum te garanderen, daarnaast moet de minimumprijs minimaal de kostprijs zijn. Besteed een deel van de EU-landbouwsubsidies daarvoor in plaats van alle subsidies op ecologie in te zetten.

  6. Flexibele uitrijperiodes | Maak de uitrijperiodes voor mest en de inzaai van vanggewassen flexibel afhankelijk van het weer.

  7. Schrap verplichte braaklegging | Schrap definitief de verplichte braaklegging en schakel de boer in tegen een correcte vergoeding voor het onderhoud van de bestaande natuurgebieden.

  8. Voorrang tot landbouwgrond | Zorg ervoor dat boeren die grond verliezen aan natuur of nulbemesting voorrang krijgen op de aankoop van landbouwgronden.

  9. Landbouw als partner & oplossing | Evolueer van een stikstofbeleid naar een klimaatbeleid, waarbij de landbouw als oplossing beschouwd wordt. Hanteer een holistische visie: stimuleer hernieuwbare energie, methaanreducerende technieken, teelten met verhoogde koolstofopslag en andere duurzame oplossingen.

  10. Ontzeg grondwater nooit | Grondwater kan nooit ontzegd worden, stimuleer hierbij aangepaste beregeningsmethoden. Faciliteer innovatieve technieken zoals peilgestuurde drainage en bufferopslagen.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten